Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 1863-1864 gazeta

Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger było pierwszym dwujęzycznym [polski i germański] pismem w Łodzi, którego wydawcą był Jan Petersilge. Redakcja i ekspedycja mieściła się w Łodzi pod adresem przy ul. Piotrkowska nr 279 [11 n. nr]. Gazeta ukazywała się dwa razy w tygodniu w środy i soboty od początku grudnia 1863 roku do 26 kwietnia 1864 roku. Następnie trzy razy, tj. we wtorki, czwartki i soboty od 26 kwietnia 1864 roku. Następczynią była Lodzer Zeitung ukazująca się w latach 1865-1915 tego samego wydawcy.

Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 02.12.1863 Nr 1. Zbiory WBP w Łodzi.
Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 02.12.1863 Nr 1. Zbiory WBP w Łodzi.

Abonament w Łodzi wynosił 20 złp. [rocznie], 10 złp. [półrocznie] i 5 złp. [kwartalnie]. Z początkiem kwietnia 1864 roku wprowadzono abonament na stacjach pocztowych i wynosił 4 rs. 70 kop. [rocznie], 1 rs. 85 kop. [półrocznie] i 92,5 kop. [kwartalnie]. Inserata wynosiła 10 gr. od wiersza. Obstalunki na gazetę i ogłoszenia przyjmowano w Kaliszu w Księgarni J. Mittwocha [1863 – 1864] i w Warszawie u A. Liefeldta przy ul. Danielewiczowskiej 495 [1864].

Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger na łamach publikował m. in.:

 • Ukazy Najwyższego Aleksandra II Cesarza i Samowładcy Wszech Rosji, Króla Polskiego, Wielkiego Księcia Finlandzkiego.
 • Ogłoszenia policyjne Policmajstra Miasta Łodzi, podawane do publicznej.
 • wiadomości, m. in: o odpowiedzialności za przekroczenia przepisów Stanu Wojennego
 • Ostrzeżenia policyjne Policmajstra Miasta Łodzi, podawane do publicznej wiadomości, m. in: o spekulantach żywnością poza miejscami targowymi, o stosowaniu oświetlenia na omnibusach i wozach z towarem.
 • Zawiadomienia m. in.: o licytacjach publicznych sądowych.
 • Obwieszczenia m. in.: Urzędu Leśnego Pabianice, Magistratu m. Sieradza.
 • Ogłoszenia z posiedzeń: Rady Miejskiej Łodzi.
 • Ogłoszenia [inserata] m. in.:
 • o działalności gospodarczej, handlowej czy usługowej fabryk, magazynów, składów, zakładów, rzemieślników.
 • o działalności i świadczeniu usług dla ludności w naprawach, nauczaniu.
 • o polecanych do sprzedaży wyrobów różnego rodzaju i gatunku.
 • o wynajmowaniu, dzierżawie, sprzedaży domów, mieszkań, gospodarstw czy miejsc działalności.
 • o działalności restauracji.
  Ogłoszenia charakterze kulturalnym w tym w rubryce Theater Anzeige, oświatowym m. in.: o wydarzeniach kulturalnych, muzycznych, koncertowych, dobroczynnych, teatralnych, o działalności placówek szkolno-oświatowych.
  Zamieszczano nadto:
 • listy osób przyjeżdżających i wyjeżdżających do/z miasta Łodzi.
 • taksy wiktuałów na poszczególne miesiąca począwszy od grudnia 1863 roku, jak w całym 1864 roku.
 • o utracie, zagubieniu, kradzieży dokumentów, przedmiotów, rzeczy itp.
 • relacje z posiedzeń Rady Szczegółowej Szpitala św. Aleksandra w Łodzi.

Gazeta poza przepisami prawa, ogłoszeniami, również na łamach zamieściła m. in.: opowiadanie Bonifacego pt. Moje sny i dzień feralny, Wyspa Scio wyjątek z dzieła pani Depping o Grecji, Rozmaitości gustów w strojach, Barometry i ciepłomierze naturalne, śmierć Sokratesa r. 399 przed Chrystusem, O edukacji, Kłamstwa Kapitasia, Szyller, O meteorach powietrznych, Zosia wyjątek z pism Tańskiej, Karpiński wyjątek z listu pisanego w roku 1809; Relacje m. in. z uroczystości Towarzystwa Strzeleckiego w Łodzi.

Z kalendarium gazety m. in.:

 • 01.1864. Z okazji Nowego Roku 1864 z powinszowaniem dla Szpitala św. Aleksandra w miejsce rozesłania biletów, w redakcji gazety Łódzkich Ogłoszeń złożyli: Aleksander Skrudziński – Rs. 1, Louis Geyer – Rs. 1, Wilhelm Landau – kop. 50 i Jan Petersilge – Rs. 1. – źródło: Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger (21.12.) 02.01.1864, nr 1 – Zbiory WBP w Łodzi.

Z prasy m. in.

Ogłoszenie redakcyjne – “Z wyjściem dzisiejszego numeru zaczyna się nowy kwartał: w ciągu zaś bieżącego miesiąca, pismo to trzy razy w tygodniu wychodzić będzie.
Cena abonamentu: w redakcyi, jak dawniej: na stacyach pocztowych: rocznie Rs, 3 kop. 70; półrocznie Rs. 1 kop. 85; kwartalnie kop. 921.
Podając powyższą wiadomość, redakcya ma nadzieję, że jej usilne starania i dobre chęci, Szanowna publiczność uznać i poprzeć nie omieszka.”

Źródło. 02.04.1864 | Redakcja | Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 1864, Nr 26 | Zbiory WBP w Łodzi.

“Stosownie do przyrzeczenia w ostatnich numerach niniejszego pisma zamieszczonego – redakcya ma honor zawiadomić szanowną publiczność, że od dnia 26 b. m. Łódzkie ogłoszenia 3 razy w tygodniu wychodzić będą, mianowicie: we Wtorek, Czwartek i Sobotę.
Przytem nadmienia się, aby szanowna publiczność, wszelkie ogłoszenia najpóźniej o godzinie szóstej nadesłać raczyła.”

Źródło. 23.04.1864 | Redakcja | Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 1864, Nr 32 | Zbiory WBP w Łodzi.

Artykuły, publikacje książkowe itp. nt. gazety m. in.

 • 02.12.2022. Artykuł pt. Pierwsza Łódzka gazeta (aut. agr; wyd. Łódź.pl; 02.12.2022, Nr 138 (221); kol. Kartka z kalendarza).

Notka informacyjna.

Tytuł: Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger.
Wydawca: Jan Petersilge [Jan Petersilgé].
Miejsce wydania: Łódź.
Rok wydania: 1863 – 1864.
Redakcja. M. Kuźnicki [relacje o szkolnictwie Łódzkim, 1864].
Adres redakcji. Łódź ul. Piotrkowska 11 [279].
Siedziba redakcji. Łódź ul. Piotrkowska nr 11 [279] a ul. Próchnika nr 1.
Adres ekspedycji. Łódź ul. Piotrkowska 11 [279].
Nr wydania. 1-8 [1863] i 1-135 [1864].
Druk. Drukarnia Jana Petersilge [Jan Petersilgé] Łódź.
Typ. Czasopismo, dziennik, periodyk, czasopismo informacyjne, czasopismo polityczne
Język. Polski, germański.
Dostępność publikacji: WBP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi.
Dostępność publikacji PDF: Biblioteka Cyfrowa Regionalia Ziemi Łódzkiej przy WBP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi.
Prawa. Domena publiczna.

Źródło.

Views: 13