Tabela opłat za posługi wyznania rzymsko-katolickiego 26.11.1864

Prasowe To&Owo

Tabela opłat za posługi wyznania rzymsko-katolickiego (26.11.1864) w myśl rozporządzenia władzy wyższej dla Duchowieństwa Chrześcijańskiego.

Z prasy łódzkiej.

Policmajster Miasta Łodzi.

Z rozporządzenia Władzy Wyższej, ustanowioną taryfę dla Duchowieństwa Chrześcijańskiego, podaje się do powszechnej wiadomości. Taryfa za Jura Stolae dla Proboszczów wyznania Rzymsko-Katolickiego w Klasie I-szej, II-giej i III-ciej.

Za chrzest – bezpłatnie.
Za napisanie aktu urodzenia – (Klasa I: kop. 45 / Klasa II: kop. 22½ / Klasa III: kop. 10).
Za napisanie aktu ślubu – (Klasa I: Rs. 2 kop. 70 / Klasa II: Rs. 1 kop. 20 / Klasa III: kop. 30).
Za każdą zapowiedź – (Klasa I: kop. 30 / Klasa II: kop. 20 / Klasa III: kop. 10).
Za wywód – (Klasa I: kop. 15 / Klasa II: kop. 10 / Klasa III: kop. 5).
Za pogrzeb bez śpiewu – bezpłatnie.
Za napisanie aktu zejścia – (Klasa I: kop. 30 / Klasa II: kop. 15 / Klasa III: kop. 7½).
Za pogrzeb ze śpiewem i napisanie aktu zejścia od osób mających więcej jak lat 15 – (Klasa I: Rs. 1 kop. 80 / Klasa II: kop. 90 / Klasa III: kop. 45).
Posługaczom kościelnym ¼ część.
Za wystawienie wielkiego katafalka – (Klasa I: kop. 90 / Klasa II: kop. 45 / Klasa III: kop. 30).
Za wystawienie mniejszego katafalka – (Klasa I: kop. 45 / Klasa II: kop. 30 / Klasa III: kop. 15).
Za exportacyę – (Klasa I: kop. 60 / Klasa II: kop. 30 / Klasa III: kop. 55).
Za wigilije – (Klasa I: kop. 45 / Klasa II: kop. 45 / Klasa III: kop. 45).
Posługaczom kościelnym ¼ część.
Za mszę czytaną – (Klasa I: kop. 30 / Klasa II: kop. 30 / Klasa III: kop. 30).
Za mowę pogrzebową – pozostawia się dobrowolnej umowie.
Za każdą świecę przy pogrzebie – (Klasa I: kop. 10 / Klasa II: kop. 10 / Klasa III: kop. 7½).
Za lampę- (Klasa I: kop. 5 / Klasa II: kop. 5 / Klasa III: kop. 5).
Za podzwonne, gdzie jest więcej jak dwa dzwony- (Klasa I: kop. 30 / Klasa II: kop. 20 / Klasa III: kop. 5).
Za podzwonne, gdzie jest więcej jak dwa lub jeden dzwon – (Klasa I: kop. 15 / Klasa II: kop. 30 / Klasa III: kop. 15).
Za wyciąg metryki – (Klasa I: kop. 45 / Klasa II: kop. 22½ / Klasa III: kop. 10).
Za miejsce na mogiłę na cmentarzu od osób starszych jak 15 lat – (Klasa I: kop. 60 / Klasa II: kop. 22½ / Klasa III: kop. 10).
Za miejsce na mogiłę na cmentarzu od osób młodszych jak 15 lat – (Klasa I: kop. 30 / Klasa II: kop. 15 / Klasa III: kop. 7½).

Kommissya Rządowa.

1. Chcąc usunąć wszelkie nieporozumienia między proboszczami a parafianami przy opłatach za obrzędy religijne i użycie do tychże rzeczy kościelnych – parafijanie zostali rozdzieleni na trzy klasy i tak:
Do 1-ej klasy należą:
właściciele i dzierżawcy wsi i folwarków, profesorowie, urzędnicy wojskowi i cywilni, których płaca rocznie wynosi nie mniej jak 300 rubli srebrem – posiadacze i dzierżawcy domów, gdzie ludność przewyższa 2400 mieszkańców, wszyscy kupcy, kapitaliści, fabrykanci, lekarze, aptekarze, i rządcy majątków składających się więcej jak z jednej wsi.
Do 2-ej klasy:
właściciele i dzierżawcy cząstkowi, właściciele folwarków po miasteczkach, nauczyciele i urzędnicy pobierający pensyą mniejszą jak 300 rubli, wszyscy na prowincyach oficyaliści, nie należący do 1-ej klasy, wszyscy rzemieślnicy i fabrykanci w miastach i miasteczkach, młynarze, karczmarze, piwowarzy we wsiach i miasteczkach, osadnicy i wszyscy czynszownicy.
Do 3-ej klasy:
włościanie w obowiązkach u panów, wyrobnicy, parobki, rzemieślnicy po wsiach i żołnierze.
2. Duchownym zabrania się pobierać opłat wyższych nad oznaczone taryfą, jednakowoż nie zabrania się osobom żądającym religijnych usług dobrowolnie ofiarować większe opłaty; również każdy powinien uiścić całkowitą opłatę stosownie do taryfy i właściwej klasy, lecz pobieranie mniejszych opłat od tych jakie są taryfą objęte, zostawia się woli duchownych.
3. Kto chce wyprawić pogrzeb lub wstąpić w związki małżeńskie po za obrębem parafii, powinien zaspokoić podług taryfy swojego proboszcza.
4. Osoby mające przytułek w dobroczynnych zakładach i wszyscy którzy złożą z policyi świadectwo ubóstwa, wolni są zupełnie od opłat.
5. Za wypis dl ksiąg ludności, za karteczki do spowiedzi, za metryki do spisu wojskowego, ani żądać, ani nawet dobrowolnie ofiarowanego datku, przyjmować niewolno.
6. Podczas odwiedzin parafijan, duchownym i posługaczom kościelnym, wszelkich składek lub ofiar tak zwanych kolędą pobierać niewolno.

Postanowienie.

Utrzymujący akta stanu cywilnego, niema prawa pobierania opłaty postronnej, oprócz tej która jest taryfą oznaczona.
w Łodzi dnia 14 (26) Listopada 1864 r.
Major Kaliński.

26.11.1864 | Major Kaliński | Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 1864, Nr 121 | Zbiory WBP w Łodzi.