Skrzynki pocztowe w Łodzi i zasady korespondencji 13.01.1864

Prasowe To&Owo

Skrzynki pocztowe w Łodzi i zasady korespondencji (13.01) – ogłoszone przez Urząd Pocztowy w Łodzi.

Z prasy łódzkiej.

Do korespondentów pisze Łódzki Urząd Poczty.
Urząd pocztowy w Łodzi zawiadamia korrespondentów, iż do urządzonych dla ich wygody w mieście tutejszem skrzynek pocztowych, tylko korrespondencya poniżej wyszczególniona z dokładnym adresem przy wymienieniu ostatniej stacyi z kąd odebraną będzie, może być wrzuconą, a mianowicie:
1) Do wszystkich miejsc w Królestwie Polskim na koszt odbierającego, lub też w kopertach stęplowych i z naklejonemi markami odpowiednio wadze korrespondencyi.
2) Do miejsc w cesarstwie Rossyjskim położonych nie inaczej jak tylko w kopertach stęplowych, lub z naklejonemi markami, gdyż tam korrespondecya na koszt odbierającego nie może być wysyłaną.
3) Za granicę do Pruss i Austryi tylko na koszt odbierającego, gdyż za listy do tych państwa obowiązkowi frankowania ulegające, opłata w biórze Urzędu na ręce przyjmującego Urzędnika winna być ujszczoną.
Wszystkie listy nie właściwie wrzucone, lub takie, na których wyrazy „franco” za rewersem „przez umyślnego” są przekreślone, lub przewyższające wagą wartość koperty i naklejonych marek, a znalezione w skrzynkach, nie będą ekspedyowane, i dla wiadomości interessantów przez cztery tygodnie będą wystawione za kratką znajdująca się w sieniach bióra Urzędu, po upływie zaś tego czasu jeszcze przez ośm tygodni będą zachowane w Kancelaryi Urzędu: następnie, jeżeli nikt w tym przeciągu czasu po nie się nie zgłosi, spalone zostaną.

13.01.1864 | Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 1864, Nr 4 | Zbiory WBP w Łodzi.