Miar i wag miejskich cennik użycia 06, 09.01.1864

Prasowe To&Owo

Miar i wag miejskich cennik użycia (06, 09.01.1864) – w wydaniu Magistratu Miasta Łodzi by społeczność miasta z miar i wag miejskich korzystać z wnoszeniem opłat, jako dochód do kasy miejskiej.

Z prasy łódzkiej.

Z powodu doszłej wiadomości, że niektórzy Obywatele tutejsi, posiadający własne wagi i miary, które im tylko do własnego użytku służyć winny, wypożyczają takowe, oraz przyjmują różne przedmiota do przewagi, przeto Magistrat ostrzega ich, aby tego w przyszłości niedopuszczali się, gdyż tym sposobem dążą do uszczerbku dochodu Kassy Miejskiej z miar i wag miejskich osiąganego; w razie przeto dostrzeżenia przez Policyą, do odpowiedzialności i kary pociągnięci zostaną. Przytem Magistrat ogłasza taryffę opłat od użycia miar i wag miejskich, które dzierżawca na rok 1864 Abram Kochański pobierać ma prawo:
1) Od sażenia na godzinę lub dzień cały kop. 6
2) Od arszyna kop. 2
3) Od czetwierti kop. 12
4) Od czetweryka ½ i ¼ czetweryka kop. 2
5) Od garnca Rossyjskiego kop. 4
6) Od wiadra oraz ½ i ¼ wiadra kop. 12
7) Od krużki aż do najmniejszych podziałów kop. 1 ½
8) Od puda kop. 4
zaś od ostemplowania tychże miar i wag:
a) co do miar długości:
1) Od sążenia kop. 9
2) Od arszyna kop. 3
3) Od stopy kop. 2
b) co do miar objętości do ciał sypkich:
4) Od miary czetwerti kop. 55
5) Od miary ½ czetwerti czyli 4 czetwerykowej kop. 44
6) Od miary ¼ czetwerti czyli 2 czetwerykowej kop. 44
7) Od miary czetweryka kop. 22
8) Od miary ½ czetweryka kop. 15
9) Od miary ¼ czetweryka kop. 9
10) Od miary garnca kop. 4
11) Od miary ½ garnca kop. 2
12) Od miary ¼ garnca kop. 1.

06.01.1864 | Obwieszczenie magistratu m. Łodzi | Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 1864, Nr 2 | Zbiory WBP w Łodzi.

Dalsza treść ukazała się w kolejnym numerze wydania 1864, Nr 3.

Dalszy ciąg taryffy o miarach i wagach miejskich z Nr. 2.
c) co do miar objętości do płynów:
13) Od wiadra kop. 11
14) Od ½ wiadra kop. 7
15) Od ¼ wiadra kop. 5
16) Od 1/10 wiadra (krużki) kop. 4
17) Od 1/20 wiadra (½ krużki) kop. 3
18) Od 1/50 wiadra (1/5 krużki) kop. 2
19) Od 1/100 wiadra (czarki) kop. 1
20) Od 1/200 wiadra (½ czarki) kop. ½
d) co do gwichtów:
21) Od sztuki 5 pudowej kop. 18
22) Od sztuki 4 pudowej kop. 13
23) Od sztuki 2 pudowej kop. 9
24) Od sztuki 20 pudowej kop. 5
25) Od sztuki 1 pudowej kop. 7
26) Od sztuki 10 pudowej kop. 4
27) Od sztuki 5 pudowej kop. 3
28) Od sztuki 3 pudowej kop. 2½
29) Od sztuki 2 pudowej kop. 2
30) Od sztuki 1 pudowej kop. 1½
31) Od mniejszych jak funt ciężarów, od każdej sztuki bez wyjątku kop. 1
32) Od funta aptecznego z podziałami kop. 45
f. co do wag handlowych.
33) od wag wielkich, do ważenia więcej jak pudów kop. 70
34) od wag średnich, do ważenia od q do 5 pudów kop. 18
35) od wag mniejszych bez różnicy kop. 12
g) co do wag aptecznych:
36) od wag największych do ważenia od 1 do 2 pudów kop. 20
37) od wag wielkich do ważenia do 3 do 20 funtów kop. 26
38) od wag średnich do ważenia od 1 do /?/ funtów kop.13
39) od wag małych do ważenia funt i wyżej kop. 6
wyższych opłat pobierać nie wolno, pod karami policyjnemi.
Łódź dnia (12) 24 Grudnia 1863 r.
Prezydent: A. Rosicki:
Radny Sekretarz Bednarzewski.

09.01.1864 | Obwieszczenie magistratu m. Łodzi | Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 1864, Nr 3 | Zbiory WBP w Łodzi.

Powiązania z treścią.

  1. Rosicki Andrzej – Prezydent m. Łodzi.
  2. Bednarzewski – Radny, Sekretarz.
  3. Magistrat Miasta Łodzi.

Objaśnienie.

  1. Czetwieryk – miara objętości zboża, równa 8 garncom, ok. 26, 5 litra. 1 czetwiertyk = 8 garncy = 26,238 l.
  2. Garniec – dawna polska miara objętości cieczy i ciał sypkich. 1 garniec (miara podstawowa) = 3,2798 l.
  3. Arszyn – dawna rosyjska jednostka długości, będąca sumą długości łokcia i stopy, wahająca się w granicach 71,11-81,5 cm. W zaborze rosyjskim w latach 1849–1915 urzędowo 1 arszyn = 0,711167 metra, czyli 1 m = 1,406100 arszyna.